Is: Negative Answers about State of Being

आहे: स्थितीबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject ( he/she/is/ any singular noun)  + is + not + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (तो / ती / आहे / एकवचन संज्ञा) + नाही + उर्वरित शब्द.

थोडक्यात-

 • No, + subject+ isn’t.
 • नाही, + कर्ता + नाही.
 • No, he isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तो नाही.
 • No, she isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ती नाही.
 • No, it isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ते / त्या नाहीत.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्य रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, she is not a girl.  
   नाही, ती मुलगी नाही.  (No, she isn’t.)
 2. No, he is not a boy. 
  नाही, तो मुलगा नाही. (No, he isn’t.)
 3. No, Sarika is not happy. 
  नाही, सारिका आनंदी नाही.(No, she isn’t.)
 4. No, Balu is not so tired.   
  नाही, बालू खूप थकले नाहीत.  (No, he isn’t.)
 5. No, she is not bored.   
  नाही, ती कंटाळलेली नाही.(No, she isn’t.)
 6. No, he is not a peaceful person. 
  नाही, तो एक शांत व्यक्ती नाही.(No, he isn’t.)
 7. No, Sameer is not present. 
  नाही, समीर उपस्थित नाही.  (No, he isn’t.)
 8. No, she is not so happy.   
  नाही, ती खूप आनंदी नाही. (No, she isn’t.)
 9. No, he is not extremely sorry.   
  नाही, त्याला अत्यंत खेद नाही.(No, he isn’t.)
 10. No, my brother is not surprised. 
   नाही, माझा भाऊ आश्चर्यचकित झाला नाही. (No, he isn’t.)
 11. No, her sister is not sad.   
  नाही, तिचा बहीण दुःखी नाही.(No, she isn’t.)
 12. No, she is not thirsty.  
  नाही, ती तहानलेली नाही.(No, it isn’t.)
 13. No, he is not frightened.  
  नाही, तो घाबरलेला नाही.   (No, it isn’t.)
 14. No, she is not eighteen years old.
  नाही, ती अठरा वर्षांची नाही.(No, she isn’t.)
 15. No, Nayana is not seventeen. 
  नाही, नैना सतरा वर्षांची नाही. (No, she isn’t.)
 16. No, he is not an older person.
  नाही, तो एक वृद्ध व्यक्ती नाही.  (No, he isn’t.)
 17. No, the teacher is not angry.
  नाही, शिक्षक रागावलेले नाहीत.(No, she/he isn’t.)
 18. No, he is not mischievous.
  नाही, तो खोडकर नाही.(No, it isn’t.)
 19. No, his father is not a tragic person.
  नाही, त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती नाहीत.  (No, he isn’t.)
 20. No, her mother is not superstitious.
  नाही, तिची आई अंधश्रद्धाळू नाही.(No, she isn’t.)
 21. No, she is not innocent.
  नाही, ती निर्दोष नाही. (No, she isn’t.)
 22. No, Saumya is not helpful.
  सौम्या मदतशील नाही. (No, it isn’t.)
 23. No, he is not active.
  नाही, तो सक्रिय नाही. (No, he isn’t.)
 24. No, she is not helpful.
  नाही, ती फार मदतशील नाही. (No, she isn’t.)
 25. No, Anand is not talented.
  नाही, आनंद प्रतिभावान नाही.(No, it isn’t.)
 26. No, he is not handsome.
  नाही, तो देखणा नाही. (No, it isn’t.)
 27. No, she is not adamant.
  नाही, ती हट्टी नाही.(No, she isn’t.)
 28. No, the motorman is not very cautious.
  नाही, आगगाडीचा चालक अतिशय सावध नाही.(No, he isn’t.)
 29. No, he is not a comic person.
  नाही, तो एक विनोदी व्यक्ती नाही.(No, it isn’t.)
 30. No, Sameer is not a loyal person.
  नाही, समीर एक निष्ठावंत व्यक्ती नाही.(No, he isn’t.)

BACK                                        NEXT