Use of ‘Is’ to Tell About Continuous Action

सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (is) 'आहे' चा वापर

आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (is) आहे चा वापर करतो.

आपल्याला माहित आहे की 'आहे' (इज) 'असणे' (to be) चा एक प्रकार आहे.आपण 'आहे' (is) साध्या वाक्यांत तो, ती, ते किंवा तृतीय व्यक्तीच्या एकवचनी कर्त्यासह वापरू शकतो.

या प्रकरणात आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल 'is' कसे वापरावे ते शिकू.

या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह 'is' वापरला जातो.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘is’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

आपण क्रियापदाच्या कृदंत रूपाचा (-ing) वापर केला पाहिजे.

वाक्याची रचना

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • He/ she/ it/ singular noun + is+ ing form of main verb+ remaining words
 • तो / ती / ते /अन्य एकवचनी नाम+ आहे + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. It is going towards the jungle. 
  ते जंगलाकडे जात आहे. (main verb 'go'+ ing)
 2. He is coming in five minutes.
  तो पाच मिनिटांत येत आहे. (main verb 'come'+ ing)
 3. She is studying at Mumbai University.
  ती मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे. (main verb 'study'+ ing)
 4. He is teaching English Grammar.
  तो इंग्रजी व्याकरण शिकवत आहे. (main verb 'teach'+ ing)
 5. It is eating fruit.
  ते फळ खात आहे. (main verb 'eat'+ ing)
 6. Shalaka is brushing her teeth.
  शलाका तिचे दात घासत आहे. (main verb 'brush'+ ing)
 7. Saurabh is laughing at you.
  सौरभ तुला हसत आहे. (main verb 'laugh'+ ing)
 8. A cat is crying on the terrace.
  मांजर छतावर रडत/ ओरडत आहे. (main verb 'cry'+ ing)
 9. She is frying snacks.
  ती खाद्यपदार्थ तळत आहे. (main verb 'fry'+ ing)
 10. He is singing a song.
  तो गाणे गात आहे. (main verb 'sing'+ ing)
 11. She is telling the story of a ghost.
  ती एका भूताची कथा सांगत आहे. (main verb 'tell'+ ing)
 12. He is watching a cartoon movie.
  तो एक हास्य चित्रपट पहात आहे. (main verb 'watch' + ing)
 13. She is writing a drama.
  ती नाटक लिहित आहे. (main verb 'write'+ ing)
 14. He is feeling well now.
  त्याला आता बरे वाटत आहे. (main verb 'feel'+ ing)
 15. Sarika is reading a novel.
  सारिका कादंबरी वाचत आहे. (main verb 'read'+ ing)
 16. She is closing the door.
  ती दार बंद करीत आहे. (main verb 'close'+ ing)
 17. A dog is catching a ball.
  कुत्रा चेंडू पकडत आहे. (main verb 'catch'+ ing)
 18. Swati is playing cricket on the ground.
  स्वाती मैदानावर क्रिकेट खेळत आहे. (main verb 'play'+ ing)
 19. She is glorifying it.
  ति त्याची स्तुती करीत आहे. (main verb 'glorify'+ ing)
 20. A monkey is drinking water.
  माकड पाणी पित आहे. (main verb 'drink'+ ing)
 21. The maid is cleaning the house.
  नोकर घर साफ करत आहे. (main verb 'clean'+ ing)
 22. A horse is pulling a chariot.
  घोडा रथ ओढत आहे. (main verb 'pull'+ ing)
 23. A parrot is talking with us.
  एक पोपट आमच्याशी बोलत आहे. (main verb 'push'+ ing)
 24. She is opening the window.
  ती खिडकी उघडत आहे. (main verb 'open'+ ing)
 25. He is booking a ticket.
  तो तिकिट आरक्षित करत आहे. (main verb 'book'+ ing)
 26. Rewati is standing in front of me.
  रेवती माझ्या समोर उभी आहे. (main verb 'stand'+ ing)
 27. Soham is sitting in a chair.
  सोहम खुर्चीवर बसत आहे. (main verb 'sit'+ ing)
 28. Parth is enjoying a match.
  पार्थ एका सामन्याचा आनंद घेत आहे. (main verb 'enjoy'+ ing)
 29. Rashi is cooking for her son.
  राशी आपल्या मुलासाठी स्वयंपाक करीत आहे. (main verb 'cook'+ ing)
 30. She is wandering out of her house.
  ती तिच्या घराबाहेर (हिंडत) भटकत आहे. (main verb 'wander'+ ing)

   Back          Next