Most Used Verbs

मुख्यतः वापरल्या जाणारी क्रियापदे

 1. Care  
  काळजी घेणे
 2. Come 
  येणे
 3. Cry 
  रडणे
 4. Drink 
  पिणे
 5. Eat 
  खाणे
 6. Fall 
  पडणे
 7. Fetch 
  प्राप्त करणे
 8. Fry 
  तळणे
 9. Go 
  जाणे
 10. Get 
  मिळणे
 11. Keep 
  ठेवणे
 12. Learn 
  शिकणे
 13. Listen 
  लक्षपूर्वक ऐकणे
 14. Make 
  करणे
 15. Push 
  ढकलणे
 16. Pull 
  खेचणे
 17. Read 
  वाचणे
 18. Run
  पळणे
 19. See 
  पहाणे
 20. Sit 
  बसणे
 21. Stand 
  उभा राहणे
 22. Stay 
  राहणे
 23. Stop 
  थांबणे
 24. Take 
  घेणे 
 25. Teach 
  शिकवणे
 26. Throw 
  फेकणे
 27. Try 
  प्रयत्न करणे
 28. Wait 
  प्रतीक्षा करणे
 29. Watch 
  लक्ष ठेवणे
 30. Write 
  लिहीणे

              BACK                                NEXT