Use of That to Ask Questions

प्रश्न विचारण्यासाठी ‘तो /ती /ते’ चा वापर

आता आपण ‘तो /ती /ते’चा वापर करुन प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Is + that + other words + question mark(?)
 • आहे + तो /ती /ते + इतर शब्द +  प्रश्न चिन्ह (?)
 • Is + that + noun+ other words + question mark(?)
 • आहे + तो /ती /ते + नाम + इतर शब्द +  प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Is that a notebook?
  ती एक वही आहे का?
 2. Is that a car?
  ती एक कार आहे का?
 3. Is that a table?
  तो टेबल आहे का?
 4. Is that fair?
  ते योग्य आहे का?
 5. Is that a surprising work?
  ते आश्चर्यकारक काम आहे का?
 6. Is that an expensive painting?
  ते एक महाग चित्र आहे का?
 7. Is that a bright colour?
  तो एक तेजस्वी रंग आहे का?
 8. Is that mine?
  ते माझे आहे का?
 9. Is that yours?
  ते तुमचे / तुझे आहे का?
 10. Is that used before?
  ते आधी वापरले जाते का?
 11. Is that a charitable trust?
  तो धर्मादाय न्यास आहे का?
 12. Is that glass occupied by the air?
  तो ग्लास हवेने व्यापलेला आहे का?
 13. Is that painting hung on a wall?
  ते चित्र भिंतीवर लटकले आहे का?
 14. Is that a precious stone?
  तो एक मौल्यवान दगड आहे का?
 15. Is that your pen?
  तो तुमचा पेन आहे का?
 16. Is that my teacher’s bag?
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ती माझ्या शिक्षकाची पिशवी आहे का?
 17. Is that my favorite place?
  ते माझे आवडते ठिकाण आहे का?
 18. Is that charcoal?
  तो कोळसा आहे का?
 19. Is that very easy?
  ते अतिशय सोपे आहे का?
 20. Is that a topic of science?
  तो विज्ञानाचा विषय आहे का?
 21. Is that a new chapter?
  तो एक नवीन धडा आहे का?
 22. Is that a very nice thing?
  ती खूप छान गोष्ट आहे का?
 23. Is that a blue carpet?
  ती निळी सतरंजी आहे का? / तो निळा गालिचा आहे का?
 24. Is that flower for my friend?
  ते फुल माझ्या मित्रासाठी आहे का?
 25. Is that house very spacious?
  ते घर अतिशय प्रशस्त आहे का?
 26. Is that a long route?
  तो एक लांब मार्ग आहे का?
 27. Is that a water painting?
  ते जलचित्र आहे का?
 28. Is that mountain steep?
  तो डोंगर मोठया चढाचा आहे का?
 29. Is that a brave boy?
  तो एक धाडसी मुलगा आहे का?
 30. Is that a sudden reaction?
  ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया आहे का?

BACK                  NEXT