Use of That: Affirmative Answers

‘तो /ती /ते’ चा वापर:सकारात्मक उत्तरे

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत.

(सर्वनाम  ‘तो /ती /ते’ (that) कोणत्याही दूरच्या आणि एकवचनी संज्ञा बद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते.)

सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तर देण्यासाठी या  वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • Yes, + that + is + other words.
 • होय, + तो /ती /ते + आहे + इतर शब्द
 • Yes, + that + noun + is + other words.
 • होय, + तो /ती /ते + नाम+ आहे + इतर शब्द

थोडक्यात-

Yes, + that + is.

होय, +हा/ ही/ हे +आहे

 • Yes, that is.

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, that is a notebook.
  होय, ती एक वही आहे.(Yes, that is.)
 2. Yes, that is a car.
  होय, ती एक कार आहे.   (Yes, that is.)
 3. Yes, that is a table.
  होय, तो टेबल आहे. (Yes, that is.)
 4. Yes, that is fair.
  होय, ते योग्य आहे.  (Yes, that is.)
 5. Yes, that is a surprising work.
  होय, ते आश्चर्यकारक काम आहे.   (Yes, that is.)
 6. Yes, that is an expensive painting.
  होय, ते एक महाग चित्र आहे.(Yes, that is.)
 7. Yes, that is a bright colour.
  होय, तो एक तेजस्वी रंग आहे. (Yes, that is.)
 8. Yes, that is mine.
  होय, ते माझे आहे. (Yes, that is.)
 9. Yes, that is yours. 
  होय, ते तुमचे / तुझे आहे.(Yes, that is.)
 10. Yes, that is used before.
  होय, ते आधी वापरली जाते.(Yes, that is.)
 11. Yes, that is a charitable trust.
  होय, तो धर्मादाय न्यास आहे.(Yes, that is.)
 12. Yes, that glass is occupied by the air.
  होय, तो ग्लास हवेने व्यापलेला आहे. (Yes, that is.)
 13. Yes, that painting is hung on a wall.
  होय, ते चित्र भिंतीवर लटकलेले आहे.(Yes, that is.)
 14. Yes, that is a precious stone.
  होय, तो एक मौल्यवान दगड आहे.(Yes, that is.)
 15. Yes, that is your pen.
  होय, तो तुमचा पेन आहे. (Yes, that is.)
 16. Yes, that is my teacher’s bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  होय, ती माझ्या शिक्षकाची पिशवी आहे.(Yes, that is.)
 17. Yes, that is my favorite place.
  होय, ते माझे आवडते ठिकाण आहे. (Yes, that is.)
 18. Yes, that is charcoal.
  होय, तो कोळसा आहे.(Yes, that is.)
 19. Yes, that is very easy.
  होय, ते अतिशय सोपे आहे. (Yes, that is.)
 20. Yes, that is a topic of science.
  होय, तो विज्ञानाचा विषय आहे. (Yes, that is.)
 21. Yes, that is a new chapter.
  होय, तो एक नवीन धडा आहे.(Yes, that is.)
 22. Yes, that is a very nice thing.
  होय, ती खूप छान गोष्ट आहे.(Yes, that is.)
 23. Yes, that is a blue carpet.
  होय, ती निळी सतरंजी आहे./ तो निळा गालिचा आहे.(Yes, that is.)
 24. Yes, that flower is for my friend.
  होय, ते फुल माझ्या मित्रासाठी आहे.(Yes, that is.)
 25. Yes, that house is very spacious.
  होय, ते घर अतिशय प्रशस्त आहे.(Yes, that is.)
 26. Yes, that is a long route.
  होय, तो एक लांब मार्ग आहे.(Yes, that is.)
 27. Yes, that is a water painting.
  होय, ते जलचित्र आहे.(Yes, that is.)
 28. Yes, that mountain is steep.
  होय, तो डोंगर मोठया चढाचा आहे.(Yes, that is.)
 29. Yes, that is a brave boy.
  होय, तो एक धाडसी मुलगा आहे.(Yes, that is.)
 30. Yes, that is a sudden reaction.
  होय, ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया आहे. (Yes, that is.)

BACK       NEXT