Use of That: Negative Answers

‘तो /ती /ते’ चा वापरः नकारात्मक उत्तरे

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत.

नकारात्मक उत्तराची रचना

नकारात्मक उत्तर रचना अशी आहे;

 • No, + that + is + not + other words.
 • नाही, + तो /ती /ते+ नाही+ इतर शब्द.
 • No, + that + noun + is + not + other words.
 • नाही, + तो /ती /ते + नाम+ नाही+ इतर शब्द.

थोडक्यात आपण म्हणू शकतो-

 • No, + that + isn’t.   
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, that is not a notebook.
  नाही, ती एक वही नाही.  (No, that isn’t.)
 2. No, that is not a car.
  नाही, ती एक कार नाही. (No, that isn’t.)
 3. No, that is not a table.
  नाही, तो टेबल नाही. (No, that isn’t.)
 4. No, that is not fair.
  नाही, ते योग्य नाही. (No, that isn’t.)
 5. No, that is not a surprising work.
  नाही, ते आश्चर्यकारक काम नाही. (No, that isn’t.)
 6. No, that is not an expensive painting.
  नाही, ते एक महाग चित्र नाही. (No, that isn’t.)
 7. No, that is not a bright colour.
  नाही, तो एक तेजस्वी रंग नाही. (No, that isn’t.)
 8. No, that is not mine.
  नाही, ते माझे नाही. (No, that isn’t.)
 9. No, that is not yours.
  नाही, ते तुमचे / तुझे नाही. (No, that isn’t.)
 10. No, that is not used before.
  नाही, ते आधी वापरले जात नाही.  (No, that isn’t.)
 11. No, that is not a charitable trust.
  नाही, तो धर्मादाय न्यास नाही. (No, that isn’t.)
 12. No, that glass is not occupied by the air.
  नाही, तो ग्लास हवेने व्यापलेला नाही. (No, that isn’t.)
 13. No, that painting is not hung on a wall.
  नाही, ते चित्र भिंतीवर लटकलेले नाही.(No, that isn’t.)
 14. No, that is not a precious stone.
  नाही, तो एक मौल्यवान दगड नाही. (No, that isn’t.)
 15. No, that is not your pen.
  नाही, तो तुमचा पेन नाही. (No, that isn’t.)
 16. No, that is not my teacher’s bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ती माझ्या शिक्षकाची पिशवी नाही.  (No, that isn’t.)
 17. No, that is not my favorite place.
  नाही, ते माझे आवडते ठिकाण नाही.  (No, that isn’t.)
 18. No, that is not charcoal.
  नाही, तो कोळसा नाही.(No, that isn’t.)
 19. No, that is not very easy.
  नाही, ते अतिशय सोपे नाही.(No, that isn’t.)
 20. No, that is not a topic of science.
  नाही, तो विज्ञानाचा विषय नाही.(No, that isn’t.)
 21. No, that is not a new chapter.
  नाही, तो एक नवीन धडा नाही. (No, that isn’t.)
 22. No, that is not a very nice thing.
  नाही, ती खूप छान गोष्ट नाही.(No, that isn’t.)
 23. No, that is not a blue carpet.
  नाही, ती निळी सतरंजी नाही./ तो निळा गालिचा नाही.(No, that isn’t.)
 24. No, that flower is not for my friend.
  नाही, ते फुल माझ्या मित्रासाठी नाही.(No, that isn’t.)
 25. No, that house is not very spacious.
  नाही, ते घर अतिशय प्रशस्त नाही.(No, that isn’t.)
 26. No, that is not a long route.
  नाही, तो एक लांब मार्ग नाही.(No, that isn’t.)
 27. No, that is not a water painting.
  नाही, ते जलचित्र नाही.(No, that isn’t.)
 28. No, that mountain is not steep.
  नाही, तो डोंगर मोठया चढाचा नाही. (No, that isn’t.)
 29. No, that is not a brave boy.
  नाही, तो एक धाडसी मुलगा नाही.(No, that isn’t.)
 30. No, that is not a sudden reaction.
  नाही, ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया नाही.(No, that isn’t.)

BACK          NEXT