Were: Affirmative Answers about State

'होतो/होता/ होती/ होते' (वअ/वअर) : स्थितीबद्दल सकारात्मक उत्तरे

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत.

सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (we/ you/ they/any plural noun) + were + remaining words.
 • होय, + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या/ कोणतेही अनेकवचनी नाम) + होतो/ होता/होती/ होते + उर्वरित शब्द.

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + subject + were.
 • होय, + कर्ता + होतो/ होता/ होती/ होते

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, we were students.
  होय, आम्ही विद्यार्थी होतो. (Yes, we were.)
 2. Yes, you were a student.
  होय, तु विद्यार्थी होतास. (Yes, you were.)
 3. Yes, you were the students.
  होय, तुम्ही विद्यार्थी होता. (Yes, you were.)
 4. Yes, they were students.
  होय, ते विद्यार्थी होते. (Yes, they were.)
 5. Yes, his sisters were very sad.
  होय, त्याच्या बहिणी खूप दुःखी होत्या. (Yes, they were.)
 6. Yes, the boys were pleased.
  होय, मुले खूश होती. (Yes, they were.)
 7. Yes, they were creative.
  होय, ते सर्जनशील होते. (Yes, they were.)
 8. Yes, you were tired.
  होय, तुम्ही थकलेले होता. (Yes, you were.)
 9. Yes, we were tired.
  होय, आम्ही थकलेलो होतो. (Yes, we were.)
 10. Yes, they were happy.
  होय, ते आनंदी होते. (Yes, they were.)
 11. Yes, her siblings were happy.
  होय, तिचे भावंड आनंदी होते. (Yes, they were.)
 12. Yes, they were surprised.
  होय, ते आश्चर्यचकित झालेले होते. (Yes, they were.)
 13. Yes, we were a family.
  होय, आपण /आम्ही कुटुंब होतो. (Yes, we were.)
 14. Yes, we were extremely sorry.
  होय, आम्हाला अत्यंत खेद होता. (Yes, we were.)
 15. Yes, they were liars.
  होय, ते खोटे बोलणारे होते. (Yes, they were.)
 16. Yes, the girls were beautiful.
  होय, मुली सुंदर होत्या. (Yes, they were.)
 17. Yes, we were thirsty.
  होय, आम्ही तहानलेलो होतो. (Yes, we were.)
 18. Yes, the students were well dressed.
  होय, विद्यार्थी चांगल्या कपड्यात होते. (Yes, they were.)
 19. Yes, we were hungry.
  होय, आम्ही भुकेले होतो. (Yes, we were.)
 20. Yes, you were ten years old.
  होय, तु दहा वर्षांचा होतास. / तुम्ही दहा वर्षांचे होता. (Yes, you were.)
 21. Yes, they were on time.
  होय, ते वेळेवर होते. (Yes, they were.)
 22. Yes, you were wrong.
  होय, तुझे चूक होते. (Yes, you were.)
 23. Yes, they were joyful.
  होय, ते आनंदित होते. (Yes, they were.)
 24. Yes, they were superstitious.
  होय, ते अंधश्रद्धाळू होते. (Yes, they were.)
 25. Yes, we were innocent.
  होय, आम्ही निर्दोष / निष्पाप होतो. (Yes, we were.)
 26. Yes, you were smart.
  होय, तुम्ही हुशार होता. (Yes, you were.)
 27. Yes, they were rude.
  होय, ते उद्धट होते. (Yes, they were.)
 28. Yes, they were frightened.
  होय, ते घाबरलेले होते. (Yes, they were)
 29. Yes, we were polite.
  होय, आम्ही सभ्य होतो. (Yes, we were)
 30. Yes, all servants were loyal.
  होय, सर्व सेवक निष्ठावान होते. (Yes, they were.)

  Back          Next