Use of Pronoun ‘That’

सर्वनाम ‘तो /ती /ते ' चा वापर

सर्वनाम ‘तो /ती /ते ' कोणत्याही दूरच्या आणि एकवचनी क्रमांकित संज्ञा बद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते.

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • That + is + other words
 • तो /ती /ते + आहे + इतर शब्द
 • That + noun + is + other words
 • तो /ती /ते + नाम+ आहे + इतर शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. That is a notebook.
  ती एक वही आहे.
 2. That is a car.
  ती एक कार आहे.
 3. That is a table.
  तो टेबल आहे.
 4. That is fair.
  ते योग्य आहे.
 5. That is a surprising work.
  ते आश्चर्यकारक काम आहे.
 6. That is an expensive painting.
  ते एक महाग चित्र आहे.
 7. That is a bright colour.
  तो एक तेजस्वी रंग आहे.
 8. That is mine.
  ते माझे आहे.
 9. That is yours.
  ते तुमचे/ तुझे आहे.
 10. That is used before.
  ते आधी वापरले जाते.
 11. That is a charitable trust.
  तो धर्मादाय न्यास आहे.
 12. That glass is occupied by the air.
  तो ग्लास हवेने व्यापलेला आहे.
 13. That painting is hung on a wall.
  ते चित्र भिंतीवर लटकले आहे.
 14. That is a precious stone.
  तो एक मौल्यवान दगड आहे.
 15. That is your pen.
  तो तुमचा पेन आहे.
 16. That is my teacher’s bag.
  ती माझ्या शिक्षकाची पिशवी आहे.
 17. That is my favorite place.
  ते माझे आवडते ठिकाण आहे.
 18. That is charcoal.
  तो कोळसा आहे.
 19. That is very easy.
  ते अतिशय सोपे आहे.
 20. That is a topic of science.
  तो विज्ञानाचा विषय आहे.
 21. That is a new chapter.
  तो एक नवीन धडा आहे.
 22. That is a very nice thing.
  ती खूप छान गोष्ट आहे.
 23. That is a blue carpet.
  ती निळी सतरंजी आहे. / तो निळा गालिचा आहे.
 24. That flower is for my friend.
  ते फुल माझ्या मित्रासाठी आहे.
 25. That house is very spacious.
  ते घर अतिशय प्रशस्त आहे.
 26. That is a long route.
  तो एक लांब मार्ग आहे.
 27. That is a water painting.
  ते जलचित्र आहे.
 28. That mountain is steep.
  तो डोंगर मोठया चढाचा आहे.
 29. That is a brave boy.
  तो एक धाडसी मुलगा आहे.
 30. That is a sudden reaction.
  ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया आहे.

BACK       NEXT