Use of This: Negative Answers

  'हा/ ही/ हे' चा वापरः नकारात्मक उत्तरे

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत.
नकारात्मक उत्तराची रचना
नकारात्मक उत्तर रचना अशी आहे;
 • No, + this + is + not + other words.
 • नाही, + हा/ ही/ हे+ नाही+ इतर शब्द.
 • No, + this + noun+ is + not + other words.
 • नाही, + हा/ ही/ हे + नाम+ नाही+ इतर शब्द.
थोडक्यात आपण म्हणू शकतो- No, + this + isn’t. नाही, + हा/ ही/ हे+ नाही
 • No, this isn't. 
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे. चला एक नजर टाकूया-
 1. No, this is not a notebook.
  नाही, ही एक वही नाही. (No, this isn’t.)
 2. No, this is not a car.
  नाही, ही एक कार नाही. (No, this isn’t.)
 3. No, this is not a table.
  नाही, हे टेबल नाही. (No, this isn’t.)
 4. No, this is not fair.
  नाही, हे योग्य नाही.(No, this isn’t.)
 5. No, this is not a surprising work.
  नाही, हे आश्चर्यकारक काम नाही. (No, this isn’t.)
 6. No, this is not an expensive painting.
  नाही, हे एक महाग चित्र नाही.  (No, this isn’t.)
 7. No, this is not a bright colour.
  नाही, हा एक तेजस्वी रंग नाही. (No, this isn’t.)
 8. No, this is not mine.
  नाही, हे माझे नाही. (No, this isn’t.)
 9. No, this is not yours.
  नाही, हे तुमचे/ तुझे नाही. (No, this isn’t.)
 10. No, this is not used before.
  नाही, हे आधी वापरले जात नाही.  (No, this isn’t.)
 11. No, this is not a charitable trust.
  नाही, हा धर्मादाय न्यास नाही. (No, this isn’t.)
 12. No, this glass is not occupied by the air.
  नाही, हा ग्लास हवेने व्यापलेला नाही. (No, this isn’t.)
 13. No, this painting is not hung on a wall.
  नाही, हे चित्र भिंतीवर लटकलेले नाही.(No, this isn’t.)
 14. No, this is not a precious stone.
  नाही, हा एक मौल्यवान दगड नाही. (No, this isn’t.)
 15. No, this is not your pen.
  नाही, हा तुमचा पेन नाही.  (No, this isn’t.)
 16. No, this is not my teacher’s bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ही माझ्या शिक्षकाची पिशवी नाही. (No, this isn’t.)
 17. No, this is not my favorite place.
  नाही, हे माझे आवडते ठिकाण नाही. (No, this isn’t.)
 18. No, this is not charcoal.
  नाही, हा कोळसा नाही. (No, this isn’t.)
 19. No, this is not very easy.
  नाही, हे अतिशय सोपे नाही.(No, this isn’t.)
 20. No, this is not a topic of science.
  नाही, हा विज्ञानाचा विषय नाही. (No, this isn’t.)
 21. No, this is not a new chapter.
  नाही, हा एक नवीन धडा नाही.(No, this isn’t.)
 22. No, this is not a very nice thing.
  नाही, ही खूप छान गोष्ट नाही.(No, this isn’t.)
 23. No, this is not a blue carpet.
  नाही,  ही निळी सतरंजी नाही. / हा निळा गालिचा नाही.(No, this isn’t.)
 24. No, this flower is not for my friend.
  नाही, हे फुल माझ्या मित्रासाठी नाही. (No, this isn’t.)
 25. No, this house is not very spacious.
  नाही, हे घर अतिशय प्रशस्त नाही.(No, this isn’t.)
 26. No, this is not a long route.
  नाही, हा एक लांब मार्ग नाही.(No, this isn’t.)
 27. No, this is not a water painting.
  नाही, हे जलचित्र नाही. (No, this isn’t.)
 28. No, this mountain is not steep.
  नाही, हा डोंगर मोठया चढाचा नाही. (No, this isn’t.)
 29. No, this is not a brave boy.
  नाही, हा एक धाडसी मुलगा नाही. (No, this isn’t.)
 30. No, this is not a sudden reaction.
  नाही, ही अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया नाही. (No, this isn’t.)
BACK        NEXT