Vowels and Consonants | स्वर आणि व्यंजन कसे ओळखावे

इंग्रजी भाषेत लाखो शब्द आहेत. प्रत्येक शब्द हा वर्णमालेतील अक्षरांनी बनलेला असतो. वर्णमालेत 26 अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराचा स्वतःचा आवाज असतो.

वर्णमाला दोन भागात विभागली आहे-

  1. स्वर आणि
  2. व्यंजन

वर्णमाला अक्षरे आणि त्यांचा आवाज- स्वर आणि व्यंजने काय आहेत ते पाहू.

What is a vowel? स्वर म्हणजे काय?

स्वर म्हणजे तोंडातून हवेचा प्रवाह न रोखता आपण काढतो तो आवाज. स्वर आवाज काढताना आपले तोंड उघडे असते आणि जीभ तोंडातील दातांना किंवा टाळूला स्पर्श करत नाही. स्वर हा इंग्रजी वर्णमालेचा एक आवश्यक भाग आहे. प्रत्येक शब्दाला चांगला आवाज येण्यासाठी किमान एक स्वर असतो.

इंग्रजी वर्णमालेत ५ स्वर आहेत. ते आहेत- a, e, i, o, आणि u. शब्दात कधीकधी y स्वर म्हणून कार्य करते, उदाहरणार्थ, happy.

What is a consonant? व्यंजन म्हणजे काय?

व्यंजन म्हणजे स्वरांव्यतिरिक्त इतर अक्षरांचे आवाज. व्यंजन म्हणजे टाळू, दात, ओठ किंवा जिभेने तोंडातून बाहेर पडणारी हवा आपण रोखून काढतो.

इंग्रजी वर्णमालेत 21 व्यंजने आहेत.

ते आहेत- b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

शब्द बनवण्यासाठी व्यंजने एकटे किंवा एकत्र असू शकतात परंतु स्वरांशी जोडलेले असू शकतात.

उदाहरणार्थ- Bob, English इ.

  • y अक्षर स्वर आणि व्यंजन म्हणून कार्य करते.

स्वर आणि व्यंजनांचे ध्वनी ऐका

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)    

वर्णमाले च्या अक्षरां मध्ये

A ,  E,   I ,  O,   U  ए, ई, आय, ओ, यू यांना (vowels) स्वर म्हटले जाते  

 आणि    

    B ,  C,  D,  F,  G,  H      

बी, सी, डी, एफ, जी, एच 

                            J,  K ,  L,  M , N ,  P 

जे, के, एल, एम, एन, पी

                                      Q,  R , S , T,  V,  W 

क्यू, आर, एस, टी, व्ही, डबल्यू

                                                        X , Y , Z   

एक्स, वाय, झेड                                                                        

यांना (consonants) व्यंजन म्हटले जाते.

Sometimes 'y' is used as vowel.

 

कधीकधी 'y' स्वर म्हणून वापरले जाते.                                                   

          BACK                      NEXT