About Animals

प्राण्यांबद्दल

पृथ्वीवर बरेच प्राणी आहेत. काही घरगुती आहेत, काही हिंसक आहेत तर काहींचे वैशिष्टय आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. The cow is a domestic animal.
  गाय हा पाळीव प्राणी आहे.
 2. A dog guards our house.
  कुत्रा आपल्या घराचे रक्षण करतो.
 3. The dog is an honest animal.
  कुत्रा हा एक प्रामाणिक प्राणी आहे.
 4. A dog barks towards the suspicious person.
  कुत्रा संशयास्पद व्यक्तीकडे भुंकतो.
 5. The giraffe has a long neck.
  जिराफची मान लांब आहे.
 6. The camel has a hump on its back.
  उंटाच्या पाठीवर मदार असते.
 7. The camel is called 'the ship of the desert'.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  उंटाला वाळवंटातील जहाज म्हणतात.
 8. An elephant is a big animal.
  हत्ती हा एक मोठा प्राणी आहे.
 9. An elephant has a trunk.
  हत्तीला सोंड असते.
 10. The sheep have wool.
  मेंढ्यांना लोकर असते.
 11. The monkey has a long tail.
  माकडाला लांब शेपटी असते.
 12. Squirrels have bushy tails.
  खारिंना झुपकेदार शेपटी असते.
 13. Bulls work in fields.
  बैल शेतात काम करतात.
 14. Buffalo gives us milk.
  म्हैस आपल्याला दूध देते
 15. A horse pulls a cart.
  घोडा गाडी खेचतो.
 16. Bees give us honey.
  मधमाश्या आपल्याला मध देतात.
 17. Ape resembles a human being.
  माकड माणसासारखे दिसते.
 18. The lion is a forest animal.
  सिंह हा जंगलातील प्राणी आहे.
 19. A parrot can learn and speak.
  एक पोपट शिकू आणि बोलू शकतो.
 20. A donkey carries a load.
  गाढव ओझे वाहून नेतो.
 21. The baboon is large and powerful.
  बबून मोठा आणि शक्तिशाली आहे.
 22. Deer are found in the forests of Europe.
  युरोपच्या जंगलात हरिण आढळते.
 23. Dolphins travel in groups.
  डॉल्फिन गटांमध्ये प्रवास करतात.
 24. Bears are large dog-like mammals.
  अस्वल मोठ्या कुत्र्यासारखे सस्तन प्राणी आहेत.
 25. The bison is the largest land mammal.
  गवा हा सर्वात मोठा जमिनीवरील सस्तन प्राणी आहे.
 26. Crocodiles are one of the fearsome animals.
  मगरी भीतीदायक प्राण्यांपैकी एक आहे.
 27. The horse is a noble animal.
  घोडा एक उमदा प्राणी आहे.
 28. The fox is a scavenger dog.
  कोल्हा हा कुजणार्‍या मांसावर उपजीविका करणारा कुत्रा आहे.
 29. Goats graze on hillsides and plains.
  शेळ्या टेकड्या आणि मैदानावर चरतात.
 30. Iguanas are omnivorous.
  घोरपडी सर्वभक्षी आहेत.

 Back          Next