Sentences of Apology

क्षमायाचनाचे वाक्य

जर काहीतरी चूक झाली असेल तर आपण त्या वेळी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि काही वाक्य बोलतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत.

एक नजर टाका–

 1. Please don’t mind. 
   
  कृपया  मनावर घेऊ नका.                                                 
 2. Please excuse me. 
   
  कृपया माफ करा                                                 
 3. I beg your pardon
   
  मी तुझी माफी मागतो                                                  
 4. Sorry 
     
  क्षमस्व      
 5. I am so sorry. 
   
  मी अत्यंत दिलगीर आहे.      
 6. Sorry to disturb you
   
  व्यत्यय आणल्याबद्दल क्षमस्व                                             
 7. Don’t mind. I was just joking.
   
  मनावर घेऊ नका, मी फक्त विनोद करीत होतो.    
 8. Apologize on my behalf
  माझ्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करा.                                          
 9. It has happened unknowingly.
   
  हे नकळत घडले आहे.                            
 10. Sorry, I didn't mean it. 
     
  माफ करा, मला हे म्हणायचे नव्हते.                                       
 11. Sorry for hurting you.
   
  तुम्हाला दुखावल्याबद्दल दिलगीर आहोत.                      
 12. It is not your fault.
   
  तो तुमचा दोष नाही.                                               
 13. It’s all right.
   
  सगळे ठीक आहे./ठीक आहे                                  
 14. Please don’t bother. 
   
  कृपया त्रास देऊ नका.                                                
 15. Please excuse me for misbehavior.
   
  कृपया गैरवर्तन केल्याबद्दल मला माफ करा.
 16. I did it unknowingly. 
   
  मी ते नकळत केले.       
 17. Sorry to keep you waiting
   
  तुम्हाला वाट पाहत ठेवल्याबद्दल क्षमस्व.                       
 18. It was just done by mistake.
  ते केवळ चुकून केले गेले.                                 
 19. By mistake
  चुकून.                                        
 20. It’s my mistake. 
  ही माझी चूक आहे.                                                       

               BACK       NEXT