Sentences of Do’s

करण्याची वाक्ये

 1. Draw neatly.
  सुबकपणे काढा.     
 2. Handle a book properly.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
   
  पुस्तक व्यवस्थित हाताळा.                                           
 3. Give respect to others.
  इतरांना आदर द्या.                                              
 4. Respect yourself.
  स्वतःचा आदर करा.   
 5. Always keep bad-mannered people off.
  वाईट वागणुकीचे लोक नेहमीच दूर ठेवा.                   
 6. Work hard.
  कठोर परिश्रम करा.    
 7. Mend your ways.
   
  आपले मार्ग सुधारा.                                                        
 8. Stand firm.
  ठाम रहा. 
 9. Wake up early in the morning.
   
  सकाळी लवकर उठा.                                 
 10. Think positive.
   
  सकारात्मक विचार करा.                                                            
 11. Obey your teacher.
   
  आपल्या शिक्षकाची आज्ञा पाळा.                                                     
 12. Love your younger siblings.
   
  आपल्या लहान भावंडांवर प्रेम करा. 
 13. Give due regards to your equals.
  आपल्या बरोबरी च्या व्यक्तींना योग्य तो मान द्या.                                
 14. Take your decision firmly.
   
  आपला निर्णय दृढपणे घ्या.                                           
 15. Always behave with good manners.
  नेहमी चांगल्या पध्दतिने वागा.                           
 16. Appreciate others for good behaviour.
  चांगल्या वर्तनासाठी इतरांचे कौतुक करा.                        
 17. Speak properly. 
  नीट बोला.                                                             
 18. Grow trees.
   
  झाडे वाढवा.                     
 19. Always help others.
  इतरांना नेहमी मदत करा.
 20. Take care of your things.
   
  आपल्या वस्तूची काळजी घ्या.                                                     

BACK        NEXT