Most used pronouns

बहुतेक वापरलि जाणारी सर्वनामे

 • मी     
 •     We  
  आम्ही
 •           You  
  तु, तुम्ही
 •                  He
  तो
 •            She  
  ती    
 •        It  
  ते
 •  They  
  ते
 •       My  
  माझे
 •           Me 
  मी, मला
 •                 Mine  
  माझे
 •            Your
  तुझा, तुमचा
 •      Us
  आम्हाला  
 • Our 
  आमचे
 •      His 
  त्याचा
 •           Him
  त्याला   
 •                  Her 
  तिचे
 •             Its 
  त्याची
 •      Them  
  त्यांना
 • Their
  त्यांचे
 •      This
  हे  
 •           That 
  ते
 •                These  
  ह्या
 •      Those
  त्या
        BACK                                      NEXT