How to Pronounce ‘e’?

‘e’चे उच्चारण कसे करावे?

'ई' साठी नियम

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

1 ‘E’ 'ई' चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Men 
   माणसे
 2. Met 
   भेटले
 3. Net 
   जाळी
 4. Wet 
   ओले
 5. Leg 
   पाय
 6. Sell 
    विकणे
 7. Then 
    मग
 8. When 
  केव्हा

2 ‘E’  'ई' चा उच्चार असा केला जातो 

जसे कि

 1. Be 
   असणे
 2. He 
   तो
 3. She 
   ती
 4. We 
   आम्ही

3 ‘E’   'ई' - उच्चारण नाही

जर शब्दामधे 'ई' शेवटी असेल तर, 'ई' चे उच्चारण होत नाही.

अ - जर स्वर 'ए' 'ई' च्या आधी असेल तर, उच्चारण आहे 

  

जसे कि

 1. Fame 
   प्रसिध्दी
 2. Game 
   खेळ
 3. Lame 
   पांगळा
 4. Same 
  समान
 5. Tame 
  माणसाळलेला
 6. Blame 
  दोष
 7. Shame 
  लाज

ब- जर स्वर 'आय' 'ई' च्या आधी असेल तर, उच्चारण हाेते

जसे कि

 1. Line 
  रेघ
 2. Nine 
   नऊ
 3. Wife 
   पत्नी
 4. Knife 
   चाकू
 5. White 
   पांढरा

क- जर स्वर 'ओ' 'ई' च्या आधी असेल तर, उच्चारण हाेते

  

जसे कि

 1. Coke 
  कोक
 2. Hope 
   आशा
 3. Joke  
   विनोद
 4. Nose  
  नाक
 5. Smoke 
  धूर

ड-जर स्वर 'यू' 'ई' च्या आधी असेल तर , उच्चारण हाेते 

  

जसे कि

 1. Rule 
   नियम
 2. June 
   जून
 3. Tube 
   नळी
 4. Tune 
   धून

4 ‘EE’ 'ईई' असा उच्चारल्या जातो

  

जसे कि

 1. Bee 
  मधमाशी
 2. See 
   पहाणे
 3. Free 
   मोफत
 4. Tree 
   वृक्ष
 5. Sleep 
   झोप 
 6. Weep 
  रडणे

5 ‘EA’ 'ई ए' असा उच्चारल्या जातो

   

जसे कि

 1. Sea 
  समुद्र
 2. Tea 
  चहा
 3. Clean 
  स्वच्छ
 4. Meat 
  मांस
 5. Seat 
  आसन
 6. Heat 
  उष्णता

6 ‘EW’'ई डबल्यू' असा उच्चारल्या जातो

 

जसे कि

 1. Dew 
  दव
 2. Few 
  कमी
 3. Mew 
  म्याव म्याव
 4. New 
  नवीन
                BACK                                     NEXT