Words Used in ‘Use of Letters’

'अक्षरांचा वापर' मधे वापरलेले शब्द

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1.  ♦ Apple  
  सफरचंद
 2. ♦ Boy 
  मुलगा
 3.  ♦ Cat  
  मांजर
 4. ♦ Dog 
  कुत्रा
 5. ♦ Elephant 
  हत्ती
 6. ♦ Fox 
  कोल्हा
 7. ♦ Goat 
  शेळी
 8. ♦ Horse 
  अश्व / घोडा
 9. ♦ Ink  
  शाई
 10. ♦ Jackal 
  लांडगा
 11. ♦ King 
  राजा
 12. ♦ Lamp 
  दिवा
 13. ♦ Monkey 
  माकड
 14. ♦ Neck 
  मान
 15. ♦ Orange 
  नारिंगी,संत्रा
 16. ♦ Parrot 
  पोपट
 17. ♦ Queen 
  राणी
 18. ♦ Radish 
  मुळा
 19. ♦ South 
  दक्षिण
 20. ♦ Transport 
  वाहतूक
 21. ♦ Umbrella 
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  छत्री
 22. ♦ Vase 
  फुलदाणी
 23. ♦ Watch  
  पाहणे,घड्याळ
 24. ♦ Xmas tree  
  नाताळाच्या सणाचे झाड
 25. ♦ Yak 
  याक
 26. ♦ Zebra 
  झेब्रा

       BACK                NEXT