Speaking in the hotel

हॉटेलमध्ये बोलणे

 1. Is there any room available in this hotel?
   
  या हॉटेलमध्ये एखादी खोली उपलब्ध आहे का?
 2. What are the charges for a single bedroom?
   
  एक शय्यागृहाचे शुल्क किती आहे?
 3. We charge twenty dollars a day.
   
  आम्ही दिवसाला वीस डॉलर्स घेतो.
 4. OK, then it is affordable.
   
  ठीक आहे, मग ते परवडणारे आहे.
 5. What is my room number?
   
  माझी खोली क्रमांक काय आहे?
 6. Ask a boy to take my luggage to the room.
   
  एखाद्या मुलाला माझे सामान खोलीत न्यायला सांगा.
 7. Do you have Indian food?
   
  आपल्याकडे भारतीय जेवण आहे का?
 8. Yes, of course. Choose from the menu card.
   
  हो नक्कीच. पदार्थांच्या यादिमधून निवडा.
 9. Please send my breakfast to my room.
   
   कृपया माझा नाश्ता माझ्या खोलीवर पाठवा.
 10. Could you please call me a cab?
   
  तुम्ही माझ्यासाठि भाडोत्री गाडी मागवु शकाल का?
 11. Of course! We have cab service also.
   
  नक्कीच! आमच्याकडे गाडी सेवा देखील आहे.
 12. Now I am going out.
   
  आता मी बाहेर जात आहे.
 13. Do you lock the front door at night?
   
  आपण रात्रीच्या वेळी समोरचा दरवाजा बंद करता का?
 14. Yes, but you can ring the bell.
   
  होय, परंतु आपण घंटी वाजवू शकता.
 15. I’ll be back around eleven o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   
  मी अकराच्या सुमारास परत येइल.
 16. Was there any phone call for me?
   
  माझ्यासाठी काही फोन कॉल होता का?
 17. I have an appointment with some people.
   
  माझी काही लोकांशी नियोजित भेट आहे.
 18. Send my visitors to my room.
   
  माझ्या अभ्यागतांना माझ्या खोलीवर पाठवा.
 19. Get some snacks for my visitors.
   
  माझ्या अभ्यागतांसाठी काही खाद्यपदार्थ घ्या.
 20. Can I get another separate sitting room?
   
  मला आणखी एक स्वतंत्र बसण्याची खोली मिळू शकेल?
 21. Yes, you will have to pay extra for it.
   
  होय, त्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील.
 22. No problem, add it in my bill.
   
  काही हरकत नाही, माझ्या बिलमध्ये जोडा.
 23. Arrange ten chairs in that room.
   
  त्या खोलीत दहा खुर्च्यांची व्यवस्था करा.
 24. Can I use this phone?
   
  मी हा फोन वापरू शकतो?
 25. Yes, sure. The phone facility is complimentary.
   
  होय खात्रीने. फोन सुविधा मानार्थ आहे.
 26. The services of your hotel are so good.
    
  तुमच्या हॉटेलच्या सेवा खूप चांगल्या आहेत.
 27. Can you arrange a Delhi train ticket for me?
   
  तुम्ही माझ्यासाठी दिल्ली ट्रेनच्या तिकीटाची व्यवस्था करु शकता का?
 28. I have to check out.
   
  मला तपासावे लागेल.
 29. Send me a bill.
   
  मला बिल पाठवा.
 30. Here is your bill. Thank you.
   
  तुमचे बिल इथे आहे. धन्यवाद.

   Back          Next