Use of ‘Those’: Affirmative Answers

‘त्या/ ती/ ते'(दोज) चा वापरः सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'those' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + those + are/were + other words
 • होय , + त्या/ ती/ ते + क्रियापद + अन्य शब्द
 • Yes, + those + noun + are/were + other words
 • होय , + त्या/ ती/ ते+ नाम + क्रियापद + अन्य शब्द

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + those + are/were
 • होय + कर्ता  + होतो/होते / होती
 • Yes, those are.
 • Yes, those were.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, those oranges are fresh.
  होय, ती संत्री ताजी आहेत. (Yes, those are.)
 2. Yes, those were writing-papers and pencils.
  होय, त्या लिहिण्याचे कागद आणि पेन्सिली होत्या. (Yes, those were.)
 3. Yes, those are automatic calculators.
  होय, ते स्वयंचलित गणनयंत्र (कॅल्क्युलेटर) आहेत. (Yes, those are.)
 4. Yes, those were garlands of flowers.
  होय, ते फुलांचे हार होते. (Yes, those were.)
 5. Yes, those children are mischievous.
  होय, ती मुले खोडकर आहेत. (Yes, those are.)
 6. Yes, those mountains were very steep.
  होय, ते पर्वत मोठया चढाचे होते. (Yes, those were.)
 7. Yes, those huts are at the bank of the river.
  होय, त्या झोपड्या नदीच्या काठावर आहेत. (Yes, those are.)
 8. Yes, those were the books I needed.
  होय, ती मला आवश्यक असलेली पुस्तके होती. (Yes, those were.)
 9. Yes, those are my phones.
  होय, ते माझे फोन आहेत. (Yes, those are.)
 10. Yes, those were your watercolour bottles.
  होय, त्या तुझ्या जल रंगाच्या बाटल्या होत्या. (Yes, those were.)
 11. Yes, those were selected oil paintings.
  होय, ती निवडलेली तैलचित्रे होती. (Yes, those were.)
 12. Yes, those trees are in the mountains.
  होय, ती झाडे डोंगरावर आहेत. (Yes, those are.)
 13. Yes, those students are serious about their studies.
  होय, ते विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाबाबत गंभीर आहेत. (Yes, those are.)
 14. Yes, those cycles are useful for handicaps.
  होय, त्या सायकली अपंगांसाठी उपयुक्त आहेत. (Yes, those are.)
 15. Yes, those insects were very small.
  होय, ते कीटक खूपच लहान होते. (Yes, those were.)
 16. Yes, those women are trained nurses.
  होय, त्या महिला प्रशिक्षित परिचारिका आहेत. (Yes, those are.)
 17. Yes, those are her documents.
  होय, ती तिची कागदपत्रे आहेत. (Yes, those are.)
 18. Yes, those books are available in a library.
  होय, ती पुस्तके ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत. (Yes, those are.)
 19. Yes, those were damaged pieces of a blanket.
  होय, ते ब्लँकेटचे (घोंगडीचे)खराब झालेले तुकडे होते. (Yes, those were.)
 20. Yes, those designs were very attractive.
  होय, त्या डिझाईन्स खूप आकर्षक होत्या. (Yes, those were.)
 21. Yes, those are the computers of my son.
  होय, ती माझ्या मुलाची संगणके आहेत. (Yes, those are.)
 22. Yes, those are the assets of the company.
  होय, त्या कंपनीची मालमत्ता आहे.(Yes, those are.)
 23. Yes, those chairs are very expensive.
  होय, त्या खुर्च्या खूप महाग आहेत. (Yes, those are.)
 24. Yes, those students are in the sixth standard.
  होय, ते विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत आहेत.(Yes, those are.)
 25. Yes, those dresses are for ICSE students.
  होय, ते गणवेश आयसीएसई च्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. (Yes, those are.)
 26. Yes, those wallets are of leather.
  होय, ते पाकीट चामड्याचे आहेत. (Yes, those are.)
 27. Yes, those bags were blue in colour.
  होय, त्या पिशव्या निळ्या रंगाच्या होत्या. (Yes, those were.)
 28. Yes, those utensils were clean.
  होय, ती भांडी स्वच्छ होती. (Yes, those were.)
 29. Yes, those are computer accessories.
  होय, त्या संगणकाच्या वस्तू आहेत. (Yes, those are.)
 30. Yes, those girls were beautiful.
  होय, त्या मुली सुंदर होत्या. (Yes, those were.)

   Back          Next