Use of ‘Those’: Negative Answers

'या'(दोज)चा वापर: नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'दोज' वापरून व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत. नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + those + are/were + not + other words
 • नाही, + त्या/ ती/ ते + क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द
 • No, + those + noun + are/were + not + other words
 • नाही, + त्या/ ती/ ते + नाम+ क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + those + aren’t/weren't
 • नाही + त्या/ ती/ ते  + नव्हतो / नव्हते
 • No, those aren't.
  नाही, ते नाहीत.
 • No, those weren't.
  नाही, ते नव्हते.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, those oranges are not fresh.
  नाही, ती संत्री ताजी नाहीत. (No, those aren’t.)
 2. No, those were not writing-papers and pencils.
  नाही, त्या लिहिण्याचे कागद आणि पेन्सिली नव्हत्या. (No, those weren’t.)
 3. No, those are not automatic calculators.
  नाही, ते स्वयंचलित गणनयंत्र (कॅल्क्युलेटर) नाहीत. (No, those aren’t.)
 4. No, those were not garlands of flowers.
  नाही, ते फुलांचे हार नव्हते. (No, those weren’t.)
 5. No, those children are not mischievous.
  नाही, ती मुले खोडकर नाहीत. (No, those aren’t.)
 6. No, those mountains were not very steep.
  नाही, ते पर्वत मोठया चढाचे नव्हते. (No, those weren’t.)
 7. No, those huts are not at the bank of the river.
  नाही, त्या झोपड्या नदीच्या काठावर नाहीत. (No, those aren’t.)
 8. No, those were not the books I needed.
  नाही, ती मला आवश्यक असलेली पुस्तके नव्हती. (No, those weren’t.)
 9. No, those are not my phones.
  नाही, ते माझे फोन नाहीत. (No, those aren’t.)
 10. No, those were not your watercolour bottles.
  नाही, त्या तुझ्या जल रंगाच्या बाटल्या नव्हत्या. (No, those weren’t.)
 11. No, those were not selected oil paintings.
  नाही, ती निवडलेली तैलचित्रे नव्हती. (No, those weren’t.)
 12. No, those trees are not in the mountains.
  नाही, ती झाडे डोंगरावर नाहीत. (No, those aren’t.)
 13. No, those students are not serious about their studies.
  नाही, ते विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाबाबत गंभीर नाहीत. (No, those aren’t.)
 14. No, those cycles are not useful for handicaps.
  नाही, त्या सायकली अपंगांसाठी उपयुक्त नाहीत. (No, those aren’t.)
 15. No, those insects were not very small.
  नाही, ते कीटक खूपच लहान नव्हते. (No, those weren’t.)
 16. No, those women are not trained nurses.
  नाही, त्या महिला प्रशिक्षित परिचारिका नाहीत. (No, those aren’t.)
 17. No, those are not her documents.
  नाही, ती तिची कागदपत्रे नाहीत. (No, those aren’t.)
 18. No, those books are not available in a library.
  नाही, ती पुस्तके ग्रंथालयात उपलब्ध नाहीत. (No, those aren’t.)
 19. No, those were not damaged pieces of a blanket.
  नाही, ते ब्लँकेटचे (घोंगडीचे)खराब झालेले तुकडे नव्हते. (No, those weren’t.)
 20. No, those designs were not very attractive.
  नाही, त्या डिझाईन्स खूप आकर्षक नव्हत्या.(No, those weren’t.)
 21. No, those are not the computers of my son.
  नाही, ती माझ्या मुलाची संगणके नाहीत.(No, those aren’t.)
 22. No, those are not the assets of the company.
  नाही ती त्या कंपनीची मालमत्ता नाहीत. (No, those aren’t.)
 23. No, those chairs are not very expensive.
  नाही, त्या खुर्च्या खूप महाग नाहीत. (No, those aren’t.)
 24. No, those students are not in the sixth standard.
  नाही, ते विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत नाहीत. (No, those aren’t.)
 25. No, those dresses are not for ICSE students.
  नाही, ते गणवेश आयसीएसई च्या विद्यार्थ्यांसाठी नाहीत. (No, those aren’t.)
 26. No, those wallets are not of leather.
  नाही, ते पाकीट चामड्याचे नाहीत. (No, those aren’t.)
 27. No, those bags were not blue in colour.
  नाही, त्या पिशव्या निळ्या रंगाच्या नव्हत्या. (No, those weren’t.)
 28. No, those utensils were not clean.
  नाही, ती भांडी स्वच्छ नव्हती. (No, those weren’t.)
 29. No, those are not computer accessories.
  नाही, त्या संगणकाच्या वस्तू नाहीत. (No, those aren’t.)
 30. No, those girls were not beautiful.
  नाही, त्या मुली सुंदर नव्हत्या. (No, those weren’t.)

   Back          Next