Use of ‘Those’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये ' ‘त्या/ ती/ ते'' (दोज) चा वापर

आपण 'दोज' हे सर्वनाम आपल्या पासून दूर असलेल्याअनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते.  या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातील 'दोज'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ.

वाक्याची रचना

वर्तमानातील व भूतकाळातील नकारात्मक वाक्याची रचना करण्यासाठी आपण 'दोज' वापरतो. या वाक्यात आपण क्रियापदा सह 'not' वापरतो.

म्हणजेच या वाक्यात आपल्याला  'are/ were' सह 'not' वापरावे लागेल.

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • Those + are/were + not + other words.
 • त्या/ ती/ ते + क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द
 • Those + noun + are/were + not + other words.
 • त्या/ ती/ ते+  नाम + क्रियापद+ नाही+ अन्य शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. Those oranges are not fresh.
  ती संत्री ताजी नाहीत.
 2. Those were not writing-papers and pencils.
  त्या लिहिण्याचे कागद आणि पेन्सिली नव्हत्या.
 3. Those are not automatic calculators.
  ते स्वयंचलित गणनयंत्र (कॅल्क्युलेटर) नाहीत.
 4. Those were not garlands of flowers.
  ते फुलांचे हार नव्हते.
 5. Those children are not mischievous.
  ती मुले खोडकर नाहीत.
 6. Those mountains were not very steep.
  ते पर्वत मोठया चढाचे नव्हते.
 7. Those huts are not at the bank of the river.
  त्या झोपड्या नदीच्या काठावर नाहीत.
 8. Those were not the books I needed.
  ती मला आवश्यक असलेली पुस्तके नव्हती.
 9. Those are not my phones.
  ते माझे फोन नाहीत.
 10. Those were not your watercolour bottles.
  त्या तुझ्या जल रंगाच्या बाटल्या नव्हत्या.
 11. Those were not selected oil paintings.
  ती निवडलेली तैलचित्रे नव्हती.
 12. Those trees are not in the mountains.
  ती झाडे डोंगरावर नाहीत.
 13. Those students are not serious about their studies.
  ते विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाबाबत गंभीर नाहीत.
 14. Those cycles are not useful for handicaps.
  त्या सायकली अपंगांसाठी उपयुक्त नाहीत.
 15. Those insects were not very small.
  ते कीटक खूपच लहान नव्हते.
 16. Those women are not trained nurses.
  त्या महिला प्रशिक्षित परिचारिका नाहीत.
 17. Those are not her documents.
  ती तिची कागदपत्रे नाहीत.
 18. Those books are not available in a library.
  ती पुस्तके ग्रंथालयात उपलब्ध नाहीत.
 19. Those were not damaged pieces of a blanket.
  ते ब्लँकेटचे (घोंगडीचे)खराब झालेले तुकडे नव्हते.
 20. Those designs were not very attractive.
  त्या डिझाईन्स खूप आकर्षक नव्हत्या.
 21. Those are not the computers of my son.
  ती माझ्या मुलाची संगणके नाहीत.
 22. Those are not the assets of the company.
  त्या कंपनीची मालमत्ता नाहीत.
 23. Those chairs are not very expensive.
  त्या खुर्च्या खूप महाग नाहीत.
 24. Those students are not in the sixth standard.
  ते विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत नाहीत.
 25. Those dresses are not for ICSE students.
  ते गणवेश आयसीएसई च्या विद्यार्थ्यांसाठी नाहीत.
 26. Those wallets are not of leather.
  ते पाकीट चामड्याचे नाहीत.
 27. Those bags were not blue in colour.
  त्या पिशव्या निळ्या रंगाच्या नव्हत्या.
 28. Those utensils were not clean.
  ती भांडी स्वच्छ नव्हती.
 29. Those are not computer accessories.
  त्या संगणकाच्या वस्तू नाहीत.
 30. Those girls were not beautiful.
  त्या मुली सुंदर नव्हत्या.

   Back          Next