Use of ‘Is’: Negative Sentence About Continuous Action

Is चा उपयोग: सतत कृती बद्दल नकारात्मक वाक्य या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातिल 'is'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. आपण वर्तमानात निरंतर ...
Read more

Use of ‘Is’ to Tell About Continuous Action

सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (is) 'आहे' चा वापर आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (is) आहे चा वापर ...
Read more

Am: Negative Answers in Continuous Action

 (am) 'आहे' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'am' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे ...
Read more

Use of Am: Questions in Continuous Action

Am चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (am)'आहे' चा वापर . या प्रकरणात ...
Read more

Use of Am: Negative Sentence About Continuous Action

Am चा उपयोग: सतत कृती बद्दल नकारात्मक वाक्य या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातिल 'am'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. आपण वर्तमानात निरंतर ...
Read more

Use of ‘Am’ to Tell About Continuous Action

 सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (am) 'आहे' चा वापर आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी 'am' वापरतो. या प्रकरणातआपण ...
Read more

Will: Negative Answers

विल: नकारात्मक उत्तरे भविष्यात काहीतरी (क्रिया)न करण्या विषयी सांगण्यासाठी तू /तूम्ही/तो / ती / ते / कोणताही एकवचनी किंवा अनेकवचनी  ...
Read more

Use of Will to Ask Question

प्रश्न विचारण्यासाठी  will 'करील/ करेन ' चा वापर भविष्यात काहीतरी करण्याची इच्छा विचारण्यासाठी तू/ तूम्ही तो/ ती/ ते / अन्य ...
Read more

Use of ‘will’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये  विल (will) चा वापर भविष्यात काहीतरी न करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यासाठी तो, ती बरोबर आणि ‘मी’ व ‘आम्ही’ ...
Read more

Shall: Negative Answers

शाल: नकारात्मक उत्तरे भविष्यात काहीतरी (क्रिया)न करण्या विषयी सांगण्यासाठी 'मी' आणि 'आम्ही' सह ' शाल' वापरले जाते. नकारात्मक उत्तरामध्ये (shall ...
Read more