Use of Shall to Ask a Question

प्रश्न विचारण्यासाठी  shall 'करील/ करेन ' चा वापर भविष्यात काहीतरी करण्याची इच्छा विचारण्यासाठी 'मी' आणि 'आम्ही' सह ' शाल' वापरले ...
Read more

Use of ‘shall’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये  शाल (shall) चा वापर भविष्यात काहीतरी न करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यासाठी 'मी' आणि 'आम्ही' सह ' शाल' वापरले ...
Read more

Use of ‘Those’: Negative Answers

'या'(दोज)चा वापर: नकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'दोज' वापरून व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू. नकारात्मक उत्तराची रचना ...
Read more

Use of ‘Those’: Affirmative Answers

‘त्या/ ती/ ते'(दोज) चा वापरः सकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'those' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते ...
Read more

Use of ‘Those’ to Ask Questions

प्रश्न विचारण्यासाठी ‘त्या/ ती/ ते' ’ (दोज)चा वापर या प्रकरणात आपण प्रश्न विचारण्यासाठी 'those' (दोज) च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. प्रश्नाची ...
Read more

Use of ‘Those’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये ' ‘त्या/ ती/ ते'' (दोज) चा वापर आपण 'दोज' हे सर्वनाम आपल्या पासून दूर असलेल्याअनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते.  ...
Read more

Use of ‘These’: Negative Answers

'या'(दिज)चा वापर: नकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'दिज' वापरून व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू. नकारात्मक उत्तराची रचना ही ...
Read more

Use of ‘These’: Affirmative Answers

'या' चा वापरः सकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'these' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू. सकारात्मक ...
Read more

Use of ‘These’ to Ask Questions

प्रश्न विचारण्यासाठी ‘या’ (दिज)चा वापर या प्रकरणात आपण प्रश्न विचारण्यासाठी 'these' च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. प्रश्नाची रचना प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची ...
Read more

Use of ‘These’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये 'या' (दिज) चा वापर आपण 'या' हे सर्वनाम आपल्या जवळ असलेल्या अनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरतो. या प्रकरणात आपण ...
Read more